Yhdistyksen säännöt

Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf,  yhdistyksen säännöt
 

Hyväksytty yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 15.4.2016

1 § Nimi ja kotipaikka    

Yhdistyksen nimi on Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf . Yhdistys toimii porvoolaisten vanhempien ja rekisteröityjen vanhempainyhdistysten yhteistyöelimenä ja sen kotipaikka on Porvoo. Yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

 Yhdistyksen tarkoituksena on
- vahvistaa porvoolaisten vanhempien ja vanhempainyhdistysten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä lasten kasvuympäristöön vaikuttamisessa
- edistää kasvatuskumppanuutta, yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia
- edistää vanhempien mielipiteiden esiin tulemista koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

3 § Yhdistyksen toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää tapaamisia, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia
- tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi
- tiedottaa opetukseen ja kasvatukseen liittyvistä asioista ja vanhempainyhdistysten  toiminnasta
- pitää yhteyksiä opetushallintoon, muihin viranomaisiin ja kunnallisiin päättäjiin
- toimii yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa
- seuraa kunnallista päätöksentekoa ja osallistuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen toiminta-alueellaan.

Yhdistys on Suomen Vanhempainliitto ry:n jäsen.

Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

4 § Jäsenet    

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Porvoon koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten rekisteröidyt vanhempainyhdistykset ja yksityishenkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisina jäseninä olevien rekisteröityjen yhdistysten edustajalla seitsemän (7) ääntä ja henkilöjäsenellä yksi (1) ääni. Kunniajäsenellä on yksi (1) ääni.

Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6 § Toiminnan rahoittaminen

Yhdistys voi rahoittaa toimintaansa julkisilla avustuksilla, keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan huvi- ym. vastaavia tapahtumia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

7 § Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäseniltä perittävästä jäsenmaksusta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määräämänä aikana. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen jäsenyhdistyksille, henkilöjäsenille ja kannatusjäsenille. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.

8 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
 
- Todetaan kokouksen laillisuus.
- Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
- Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajien lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta.
- Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
- Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
- Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
- Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa/ varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.
- Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.
- Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.
- Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.
- Päätetään mahdollisesta ilmoituslehdestä.
- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Etäosallistuminen

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Tästä on mainittava kokouskutsussa. Etäosallistumista varten yhdistyksellä tulee olla yhdistyksen kokouksen hyväksymä äänestys- ja vaalijärjestys.

10 § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen kullekin jäsenelle vähintään neljätoista päivää ennen kokousta tai ilmoitettava kokouksesta vuosikokouksen määräämässä lehdessä niin ikään vähintään neljätoista päivää ennen kokousta.
    
11 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus sen katsoo aiheelliseksi tai vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää.

12 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-10 muuta jäsentä. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet, jotka pyritään valitsemaan eri jäsenyhdistyksistä, valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä on vuosittain puolet erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus voi valita joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.

13 § Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa.


14 § Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.1.–31.12. Tilinpäätös ja vuosikertomus tulee viimeistään kuukausi ennen kokousta antaa toiminnantarkastajille/tilintarkastajille tarkastettavaksi. Heidän tulee hyvissä ajoin kuitenkin vähintään 2 viikkoa ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamistaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksista.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat porvoolaisten lasten ja nuorten hyväksi viimeisessä yhdistyksen purkamisesta päättävässä kokouksessa päättämällä tavalla.