Jari Kettunen — Välitodistuksen aika

Syksy on ollut Porvoon kaupungin koulutuspalveluissa ja kouluissa kiireistä aikaa. Syksy aloitettiin kahdella suunnittelupäivällä, joiden aikana lukuvuoden opetuksen tavoitteet ja painopisteet, opetusjärjestelyt, turvallisuusohjeet ja niiden soveltaminen kussakin koulussa käytiin läpi. Koulut ja opettajat ovat opetustyön toteuttamisen lisäksi noudattaneet koulutuspalveluiden ja tartuntatautiviranomaisten yhdessä kouluille laatimia covid-19 pandemiaan liittyviä turvallisuusohjeita.

Tilanne on ollut uusi niin koulujen rehtoreille kuin opettajille ja koulujen muulle henkilöstölle. Työtä on tehty paljon, sillä opetussuunnitelman toteuttamisesta ei ole mahdollista tinkiä ja ohjeita turvallisuuteen, etäisyyksiin sekä käsihygieniaan on myös noudatettava. Lisäksi ruokailujärjestelyjä, valvontoja sekä muita toimintaan liittyviä käytännön järjestelyitä on jatkuvasti seurattu ja muutettu muuttuvien tilanteiden sekä ohjeistuksien tarpeisiin. 

Haasteellisessa pandemiatilanteessa myös huoli lasten turvallisuudesta koulupäivän aikana lisääntyy kodeissa ja tiedotustarve toimintamalleista koulujen arjessa kasvaa. Tässä apuna on ollut tiivis yhteistyö kuntakohtaisen vanhempainyhdistyksen kanssa. Normaalioloissa koulun ja kodin välinen tiedottaminen on keskittynyt pääasiassa opetukseen ja oppimiseen liittyviin asioihin. Nyt pääpaino viestinnässä on ollut erilaiset turvallisuusjärjestelyt kussakin koulussa ja niiden toteutumiseen sekä lasten hyvinvointiin liittyvät asiat.

Lasten hyvinvointi on meillä kaikilla ollut tänä syksynä suurena huolena ja yhteisessä keskustelussa. Toimintamallit kiusaamisen havainnointiin ja puuttumiseen ovat vaatineet läpikäyntiä ja kehittämistä turvallisuuden lisäämiseksi niin koulupäivän aikana kuin koulumatkoilla.

Turvallinen oppimisympäristö luo perustan koulun opetussuunnitelman toteuttamiselle, lasten hyvän opetuksen järjestämiselle sekä lapsen oppimisen edistämiselle, joka on koulun perustehtävä. Edellytykset kyseisen tehtävän toteutumiseen luodaan tiiviillä yhteistyöllä niin koulun eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kesken, mutta ennen kaikkea jokaisen lapsen huoltajien kesken. Tärkeää onnistumisen edellytys on selkeät yhdessä sovitut toimintamallit, molemminpuolinen luottamus ja avoin vuorovaikutus. 

Lukuvuoden puolivälissä on aika arvioida, kuinka koulutuspalvelut ja koulujen henkilöstö, oppilaat sekä vanhemmat ovat selvinneet syyslukukauden aikana vaativista tehtävistään. Arvioinnin näkökulmina poikkeuksellisena syksynä ei riitä ainoastaan koulun perustehtävään eli oppimistulosten ja oppimiseen liittyvät arvioinnit, jotka kunkin oppilaan kohdalla näkyvät arvosanoina todistuksessa. Arviointia on tehtävä myös useista muista näkökulmista niin hyvinvointiin kuin kehittämiskohteisiin liittyen.

Tarkasteltaessa covid-19 pandemian etenemiseen liittyviä toimia niin koulutuspalveluiden kouluissa ei ole onneksi ilmennyt syksyn aikana kuin muutamia altistumisiin liittyviä tapauksia. Tästä näkökulmasta Porvoossa olemme yhdessä onnistuneet erittäin hyvin ja osaltamme olemme voineet vaikuttaa pandemian etenemisen.

Lasten hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä meillä kaikilla on jatkossakin parantamisen varaa, vaikka olemme lisänneet yhteistyötä niin opetushenkilöstön, oppilashuollon kuin nuorisotoimen välillä. Kiusaamistilanteiden tunnistamiseen, havainnointiin sekä niihin puuttumiseen liittyviä keinoja on myös jatkossa kehitettävä, jotta jokainen voi kokea olonsa turvalliseksi kouluyhteisössä. 

Kevään etäopetusjakson aikana ja sen seurauksena koulujen henkilöstön digitaaliset valmiudet ottivat erittäin suuren digiloikan. Valmiuksien kehittämistä jatketaan, sillä digitaalisuus monipuolistaa opetusta ja oppimista, vaikka nykyinen perusopetuksen lainsäädäntö ei mahdollistakaan etäopetusta ilman valvovan opettajan läsnäoloa. Digitalisaatio mahdollistaa tehokkaan yhteydenpidon kodin ja koulun välillä, josta osoituksena loppusyksystä onnistuneesti toteutettu kaupungin yhteinen koulutuspalveluiden ja kuntakohtaisen vanhempainyhdistyksen yhdessä organisoima Porvoon kaupungissa ensimmäistä kertaa järjestetty Teams-vanhempainilta. 

Koulujen opetukselliset tavoitteet ovat syksyn aikana toteutuneet mallikkaasti. Luonnollisesti opintovierailut ja laajat koko koulun tapahtumat ovat jääneet vähemmälle, mutta muutoin opetuksen tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Suurin osa oppilaista on selvinnyt asetetuista tavoitteista ja oppimistulokset ovat tavoitteiden mukaiset. Valitettavasti kevään etäopetusjakso on vaikuttanut osaan lapsista hyvin negatiivisesti niin oppimisen kuin koulurytmin löytämisen näkökulmista.

Porvoon kaupunki on saanut valtionrahoitusta, jota on voitu käyttää lisänä tukiopetuksen määrän kasvattamiseksi, uusien opettajien ja ohjaajien palkkaamiseksi juuri näiden lasten opetuksen tukemiseksi. Tukitoimet ovat olleet käynnissä syksyn ajan ja niitä jatketaan kevätlukukaudella, jotta jokainen etäopetuksen aikana rytminsä menettänyt oppilas saa tarvitsemansa avun oppimiseensa.  

Haluan kiittää kaikkia tiiviistä yhteistyöstä. Syyslukukaudesta olemme yhdessä selvinneet kokonaisuutena hyvin. Porvoolaisten lasten tulevaisuus rakennetaan yhteistyöllä, johon liittyvät koulujen osaava ja erittäin rautaisesti työhönsä sitoutunut henkilöstö, lapsensa koulunkäynnistä aidosti kiinnostuneet vanhemmat sekä yhteistyöverkostot. Pohjan eri toimijoiden työlle luo jatkuvasti kehittyvä, turvallinen ja oppimista tukeva oman lähikoulun toimintaympäristö, jossa uskalletaan avoimesti vuorovaikuttaa vaikeistakin asioista. 

Uskon, että hyvä yhteistyö kodin ja koulun välillä jatkossakin tuo parhaan tuloksen porvoolaisten lasten oppimisen ja kasvamisen tiellä. Toivotan kaikille ansaittua hengähdystaukoa arjen aherruksen keskelle.  

Kiitos syksyn yhteistyöstä, Hyvää Joulua ja Menestystä Vuodelle 2021!
 

Jari Kettunen

Koulutusjohtaja
Porvoon kaupunki

- - - -

Tutustu myös: 

Läpi lukuvuoden 2020-2021 nostamme Porvoon vanhempainyhdistyksenä esiin näkökulmia lasten ja nuorten, kodin ja koulun yhteistyöstä. Siitä, miten tärkeää on erityisesti näinä aikoina tehdä parhaamme lasten puolesta — meistä kunkin tahollaan. Miten tärkeä on lapsen arvo itsessään. Miten merkityksellisiä ovat sitoutuneet ja välittävät vanhemmat ja laajasti katsovat vanhempaintoimijat, osaavat opettajat ja koulun muu henkilökunta, lapsen silmin asioita katsovat päättäjät — moninainen ymmärrys lapsen parhaasta. 

Näkökulmia -kirjoitussarjassa nostetaan esiin erilaisia näkökulmia oppilashuollosta opettajuuteen sekä kodin ja vanhemman arjesta johtamiseen. Katsomme asioita ekaluokkalaisen ja lukiolaisen silmin, paikallisten osaajien ja valtakunnantason vaikuttajien. Suomen- ja ruotsinkielisissä perheissä ja oppilaitoksissa.

Kodin ja koulun yhteistyön merkitystä painotetaan vahvasti koulutuspolitiikassa, koulutusta koskevassa lainsäädännössä ja koulujen opetussuunnitelmissa. Se konkretisoituu lopulta aina yksittäisen lapsen kohdalla. Tulevaisuuden aikuisen.