Vuoden yhteistyöntekijä

Haussa kouluyhteisön vuoden yhteistyöntekijä Porvoossa! Ehdota kollegaasi ja tule itsekin palkituksi

Onko juuri Sinun työkaverisi yhteistyön rakentaja sekä koulun sisällä että suhteessa koteihin? Myönteinen, toista arvostava ja niin oppilaan, työkaverin kuin huoltajankin yksilöllisesti kohtaava?

Onko hänen työnsä tavoitteellisen osallistavaa, läpinäkyvyyttä edistävää ja kodeille aktiivisia vaikutusmahdollisuuksia luovaa? Lapselle ja nuorelle lämpöä ja ymmärrystä osoittavaa?

Porvoon vanhempainyhdistykset ry Föräldraföreningar i Borgå rf (POFF) etsii toistamiseen vuoden yhteistyöntekijää Porvoossa.

- Poikkeukselliset ajat ovat korostaneet sitä, miten tärkeää on kodin ja koulun toimiva yhteistyö lasten ja nuorten hyväksi. Etsimmekin nyt porvoolaisista kouluista henkilöä, joka on omaksunut yhteistyöntekijän roolin ja ollut valmis vaikeinakin aikoina toimimaan ratkaisuja etsien ja yhteistä ymmärrystä lisäten, painottaa Porvoon vanhempainyhdistysten puheenjohtaja Marika Salomaa.

Kun haluat kiittää kollegaasi – opettajaa, koulunkäynninohjaajaa, oppilashuollon henkilöstöä tai muuta koulun henkilökuntaa – hyvästä kodin ja koulun yhteistyöstä, teethän ehdotuksen.

Vinkkaa omasta tai tutusta porvoolaisesta koulusta; opettajaa tai koulunkäynninohjaajaa, oppilashuoltoa, ruoka- tai tilapalveluiden toimijaa tai vaikkapa rehtoria.

Tee ehdotus hyvin perustein 31.3.2022 mennessä porvoonvanhemmat@gmail.com. Mainitse viestissäsi ehdotettavan henkilön nimi ja koulu, perusteet sekä ehdottaja.

Porvoon vanhempainyhdistykset ry Föräldraföreningar i Borgå rf (POFF) palkitsee ehdotusten pohjalta vuoden yhteistyöntekijän lahjakortilla Hotelli Runoon. Koska hyvällä on tapana kiertää, huomioidaan luonnollisesti myös ehdotuksen tekijä herkutteluhetkellä Runoon.

Vuoden yhteistyöntekijä valittiin ensimmäistä kertaa viime keväänä. Porvoolaisten kollegoiden ehdotuksista valittiin voittajaksi koulunkäynnin ohjaaja Anita Korhonen Albert Edelfeltin koulusta. Kunniamaininnan saivat erityisopettaja Simon Wackström Eklöfskasta sekä rehtori Jessica Gillberg Sannas skolasta.

Ensimmäistä kertaa myönnettävällä tunnustuksella haluttiin painottaa paitsi yhteistyötä kouluyhteisön sisällä ja arvostavaa, lämmintä suhdetta lapseen ja nuoreen, myös moninaista yhteistyötä koteihin ja perheisiin.

- Kaikkia arvostava ja tasavertainen kohtelu, empaattinen ja ratkaisulähtöinen ote sekä taito nähdä asiat yksilöllisistä lähtökohdista korostuivat useissa ehdotuksissa. Monet nostivat esiin yhteistyön kotien kanssa matalalla kynnyksellä ja pitivät arvossa oman osaamisen jakamista arjen eri tilanteissa, kertoo Salomaa. 

Kaikkia Porvoon kouluja edustava vanhempainyhdistys POFF haluaa toimia sen eteen, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi koulussa turvallinen ja hyvä olla. Siksi yhdistyksen vuoden 2022 painotus on yhteisöllisyyden vahvistaminen, kaveritaitojen huomioiminen ja kiusaamisen vastainen työ.

-  Vuoden yhteistyöntekijän palkitseminen on osa yhteisöllisyyttä painottavaa toimintaamme. Tarkoituksena on havahduttaa miettimään meistä jokaisen vastuuta ja myös mahdollisuutta vaikuttaa ja tukea, kertoo Salomaa.

Teemavuosi kulkee aihetunnistein #olettärkeä #äläoletörkeä #duärviktig.

(14.2.2022)

-----------

Vi söker efter årets samarbetsgörare inom skolgemenskapen i Borgå! Föreslå din kollega och bli även själv uppmärksammad

Är just Din arbetskollega en som bygger upp skolgemenskapen både inom skolan och till hemmen? Är positiv, uppskattar andra samt bemöter elever, arbetskompisar och vårdnadshavare individuellt?

Stöder personens arbete delaktighet, genomskinlighet samt främjar hemmens möjligheter att påverka? Bemöter barnen och ungdomarna med värme och förståelse?

Porvoon vanhempainyhdistykset ry Föräldraföreningar i Borgå rf (POFF) söker för andra året i rad årets samarbetsgörare i Borgå.

- De speciella tider vi lever i har påvisat hur viktigt det är att samarbetet mellan hemmet och skolan fungerar smidigt till förmån för barn och unga. Vi söker nu bland skolorna i Borgå en person som har anammat rollen som samarbetsgörare och har även i svåra situationer stävat till att finna lösningar och öka gemensamma förståelsen, lyfter Föräldraförenignar i Borgå rf:s ordförande Marika Salomaa fram.

Visst lyfter du fram ditt förslag när du vill tacka din kollega – lärare, skolgångsbiträde, personal från elevservicen eller annan personal inom skolan – för ett gott samarbete mellan hemmet och skolan.

Sänd en vink från din egen eller en bekant skola i Borgå; en lärare eller skolgångsbiträde, någon från elev-, mat- eller lokalservicen eller varför inte en rektor.

Gör ditt förslag med goda argument innan 31.3.2022 till porvoonvanhemmat@gmail.com.

Porvoon vanhempainyhdistykset ry Föräldraföreningar i Borgå rf (POFF) belönar på basen av förslaget årets samarbetsgörare med ett gåvokort till Hotell Runo. Eftersom fina saker sprider på sig så uppmärksammar vi även naturligtvis den som gett det vinnande förslaget med en stund av njutning till Hotell Runo.

Årets samarbetsgörare valdes första gången förra våren. Av de förslag som gjordes av Borgåborna valdes till vinnare skolgångsbiträdet Anita Korhonen från Albert Edelfelts skola. Hedersutnämnande fick speciallärare Simon Wackström från Eklöfska Skolan samt rektor Jessica Gillberg från Sannäs Skola.

- Uppskattning samt jämlik behandling, empati och lösningsbetonat sätt samt förmåga att se saker på ett individuellt plan noterades i flera förslag. Många lyfte fram det smidiga samarbetet mellan hem och skola samt värderade högt spridningen av sin egen kunskap i olika situationer, berättar Salomaa.

Föräldraföreningen POFF som representerar alla skolor inom Borgå vill fungera till förmån för att varje barn och ungdomar har det tryggt och bra att vara i skolan. Därför är fokus under år 2022 att förstärka samhörigheten, uppmärksamma goda kompiskunskaper samt motarbeta mobbning.

- Att belöna årets samarbetsgörare är en del av vårt arbete som stöder samhörighet. Vår målsättning är att få oss att tänka på var och ens ansvar samt även möjligheter att påverka och stöda, berättar Salomaa.

Temaåret känns igen av betäckningen #olettärkeä #äläoletörkeä #duärviktig.