Markku Antinluoma — Poikkeusolot ja yhteistyö

Opetustoimialan tilanteesta poikkeusoloissa on kerätty ja julkaisu runsaasti tietoa mm. OPH:n taulukko esittelee n. 50 kansallista ja kansainvälistä tiedonkeruuta. Kouluissa tämä on näkynyt usean eri toimijan lähettäminä kyselyinä mm. OKM, AVI, KARVI, OPH, Kuntaliitto, Vanhempainliitto. Osa kyselyistä on tullut kouluille velvoittavina ja osa vapaaehtoisina. Voidaan todeta, että tilanteesta on kattavaa tutkimustietoa ja ylimääräisiin kyselyihin vastaamisen into ei ole enää kouluissa korkeimmillaan. Kerätty aineisto paljastaa myös poikkeusolojen myönteisiä vaikutuksia, lukuisten negatiivisten lisäksi. 

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä voidaan tarkastella mm. huoltajien, opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön välisenä yksittäisen oppilaan oppimiseen ja kasvuun ym. liittyvänä yhteistyönä tai luokkien sekä koko koulun ja kotien välisenä yhteistyönä (yhteisöllisen oppilashuollon näkökulma). Vanhempainliiton väliraportin mukaan keskeistä etäoppimisen ja jaksamisen kannalta on ollut opettajan aktiivinen yhteydenpito. 

Lisäksi on huomioitava se, että kouluissamme Suomessa työskentelee tuhansia koulunkäynninohjaaja, joiden työ, on ollut poikkeusoloissa erittäin tärkeää. He ovat pysyneet, opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön ohella, vahvistamaan yhteydenpitoa oppilaisiin ja tukemaan tuen piirissä olevia oppilaita. Raportin mukaan myönteisenä nähdään myös se, että vanhemmat ovat päässeet seuraamaan lähemmin oppimista ja opetusta. Lisäksi osalla oppilaista sosiaalinen paine ja aistikuormitus ovat vähentyneet.  

Poikkeusolojen aikana koulujen sisäinen ja ulkoinen yhteistyö on vaikeutunut, vähentynyt ja tiivistynyt Teams-kokouksiksi. Poikkeusaika on näkynyt erityisesti perinteisten kodin ja koulun välisten yhteistyömuotojen ja kasvokkain tapahtuvien kohtaamisten puuttumisena. Vanhempainiltoja ja yhteisiä tapahtumia on siirretty soveltuvilta osin verkkoon.  Tässä tilanteessa oppilaat, oppilaitosten henkilökunta ja kodit ovat huomanneet kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen tärkeyden. Koulun ja kodin välinen hyvä yhteistyö kasvaa avoimesta ja luottamukseen perustuvasta toimintakulttuurista, jota on haastavaa rakentaa ilman kohtaamisia ja tutustumista.

Toivottavasti poikkeusaikojen havainnot vuorovaikutuksen merkityksestä ja kokemukset uusista yhteistyömuodoista innostavat tulevina normaaleina aikoina kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämiseen ja uusien toimintatapojen hyödyntämiseen. Vaarana on, että vähentynyt vuorovaikutus jää pysyväksi tilaksi, jos emme panosta kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen heti, kun se on mahdollista.  

Poikkeusolojen aikana meidän on jatkettava normaaliolojen aikaista kodin koulun välisen yhteistyön suunnittelua sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä tasolla. Suurimmat haasteet yhteistyön kehittämisessä ovat opettajien työajan riittävyys ja vanhempien mukaan saaminen vanhempainyhdistysten toimintaan.  Toimintaympäristön monikulttuuristuminen ja -arvoistuminen tulisi huomioida toiminnassa. 

Vanhemmat, vanhempainyhdistykset, oppilaskunnat, luokkatoimikunnat, rehtorit ja opettajat ovat yhdessä avainasemissa yhteistyön edistämisessä. Meidän on kuitenkin hyväksyttävä se, että enemmistöä ei kiinnosta kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen yhteisöllisellä tasolla, vaan kiinnostus kohdistuu yhteistyöhön, joka liittyy oman lapsen oppimiseen ja kasvuun. 

Markku Antinluoma 

rehtori, Kevätkummun koulu, Porvoo 
Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma, HY 

- - - -

Tutustu myös: 

Läpi lukuvuoden 2020-2021 nostamme Porvoon vanhempainyhdistyksenä esiin näkökulmia lasten ja nuorten, kodin ja koulun yhteistyöstä. Siitä, miten tärkeää on erityisesti näinä aikoina tehdä parhaamme lasten puolesta — meistä kunkin tahollaan. Miten tärkeä on lapsen arvo itsessään. Miten merkityksellisiä ovat sitoutuneet ja välittävät vanhemmat ja laajasti katsovat vanhempaintoimijat, osaavat opettajat ja koulun muu henkilökunta, lapsen silmin asioita katsovat päättäjät — moninainen ymmärrys lapsen parhaasta. 

Näkökulmia -kirjoitussarjassa nostetaan esiin erilaisia näkökulmia oppilashuollosta opettajuuteen sekä kodin ja vanhemman arjesta johtamiseen. Katsomme asioita ekaluokkalaisen ja lukiolaisen silmin, paikallisten osaajien ja valtakunnantason vaikuttajien. Suomen- ja ruotsinkielisissä perheissä ja oppilaitoksissa.

Kodin ja koulun yhteistyön merkitystä painotetaan vahvasti koulutuspolitiikassa, koulutusta koskevassa lainsäädännössä ja koulujen opetussuunnitelmissa. Se konkretisoituu lopulta aina yksittäisen lapsen kohdalla. Tulevaisuuden aikuisen.