Liikenneturvallisuuskartoitus 2014-2018
 

Miksi ryhdyimme kartoittamaan koulumatkojen turvallisuutta? 

Porvoossa ei ole tehty liikenneturvallisuuskyselyä, joka kattaisi kaikki koulut, niiden oppilaat, heidän huoltajansa ja henkilökunnan.

Liikenneturva kuitenkin suosittaa tällaisen kartoituksen tekoa. Koulujen turvallisuuskansioihin tulisi ottaa mukaan myös koulumatkan ja koulupihan turvallisuuden kartoittaminen. Lisäksi Porvoossa vuotuisessa "Kuuluuko nuorten ääni"-tilaisuudessa oppilailla on aina kerrottavaa koulumatkojen liikenteellisistä ongelmista.

Jotta nuorten kokemat liikenteen vaaranpaikat voitaisiin korjata, täytyy ne ensin koota yhteen ja viedä tiedoksi asioista vastaaville tahoille.

Liikennekasvatus - OPS 2016

Esi-, perus- ja lisäopetuksen uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön elokuussa 2016. 

Liikennekasvatuksen sisältöjä voidaan tarjota monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä ala- ja yläkoulussa. 

Tavoitteena laaja-alainen oppiminen

Liikennekasvatus on osa itsestä huolehtimisen ja arjen taidot -osaamistavoitetta. Huomiota kiinnitetään itsenäiseen ja turvalliseen liikkumiseen lähiympäristössä, turva- ja suojavälineiden käyttöön sekä omien tietojen ja taitojen kehittämiseen kävelijänä ja pyöräilijänä.

Liikennekasvatus voi olla yksi koulun omista tai paikallisesti tarjottavista monialaisista oppimiskokonaisuuksista.

Kaikille luokka-asteille

Esiopetuksen ja alkuluokkien (1.-2. lk.) opetussuunnitelmissa liikennekasvatus sisältää lähiympäristöön tutustumista ja turvallista liikkumista jalankulkijana. 

  • OPS: 1-2 vuosiluokilla: Itsenäinen ja turvallinen liikkuminen lähiympäristössä, turva- ja suojavälineiden käyttö sekä omien tietojen ja taitojen kehittäminen kävelijänä ja pyöräilijänä.

Elinympäristön laajentuessa tuetaan oppilaiden itsenäisen liikkumisen taitoja aiempaa laajemmalla alueella ja joukkoliikenteessä. 

  • OPS: 3-6 vuosiluokilla: Tuetaan oppilaiden itsenäisen liikkumisen taitoja aiempaa laajemmalla alueella ja joukkoliikenteessä. Kiinnitetään huomiota erityisesti pyöräilykasvatukseen ja sekä omasta ja toisten turvallisuudesta huolehtimiseen liikenteessä. Ohjataan oppilaita asianmukaisten turva-ja suojavälineiden käyttöön ja opetetaan tuntemaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit.

Yläkoulun (7.-9. lk.) opetussuunnitelmassa liikennekasvatuksen näkökulmana on kestävästi ja vastuullisesti toimiva liikkuja (erityisesti pyörällä ja mopolla), päihteettömyys sekä turvavarusteista, kuten turvavyöstä ja pyöräilykypärästä, huolehtiminen.

  • OPS: 7-9 vuosiluokilla: Oppilaita ohjataan toimimaan kestävästi ja vastuullisesti myös liikenteen erilaisissa tilanteissa, erityisesti pyörällä ja mopolla liikuttaessa, sekä huolehtimaan turvavarusteiden käytöstä ja päihteettömyydestä liikenteessä.


Liikenneturvallisuuskartoituksen yhteenveto 2014


Kartoitus tehtiin keväällä 2014 kokeiluna kolmessa koulussa: Linnajoen yläkoulu, Hinthaaran alakoulu ja Hindhår skola.  Kyselyyn vastasi yhteensä 919 henkilöä.
Väärinkäsitysten välttämiseksi ovat saadut vastaukset kirjattu muokkaamattomina koulukohtaisiin koosteisiin.
Vastausten purkamisessa ja koosteen tekemisessä tarvitaan hyvää paikallistuntemusta ja siksi olisi hyvä, että jatkossa koulujen vanhempainyhdistykset olisivat mukana purkamassa kyselyn vastauksia koostetta varten.

Eniten huoltajat ja oppilaat toivoivat järjestelyjä koulumatkan vaaranpaikkojen poistamiseksi. Ehdotettiin mm. kevyen liikenteen väylien rakentamista sekä suojateiden, liikennemerkkien ja liikennevalojen lisäämistä. Myös valaistuksen ja nopeusvalvonnan uskotaan lisäävän turvallista liikkumista.

Osa vastaajista oli sitä mieltä, että liikennekäyttäytymisessä on vikaa ja asenteiden muuttaminen vaikuttaisi positiivisesti liikenneturvallisuuteen. Näin ollen liikennekasvatusta ja liikennevalistusta toivottaisiin lisää. Asenteiden muuttuessa autoilijat noudattaisivat paremmin liikennesääntöjä: nopeusrajoituksia, suuntavilkun käyttämistä jne. Suojatiet ovat myös usein paikassa, jossa on huono näkyvyys. Koulujen läheisyydessä tapahtuva turha autoilu haluttaisiin myös pois. Kuitenkin vastausten mukaan lyhimmäksi vanhempien omalla autolla kuljettamaksi matkaksi ilmoitettiin 300m.

Kaikkien kolmen kyselyssä mukana olleen koulun läheisyydessä olevat vaaranpaikat ovat helposti todettavissa. Lähinnä on kyse kasvillisuuden karsimisesta, liikennemerkkien lisäämisestä ja asenteiden muuttamisesta.

Koululaisten pyöräilykypäränkäyttöön liittyvissä kysymyksissä kävi ilmi, että kypärän käyttö vähenee huomattavasti kuudennella luokalla ja sen jälkeen loppuu lähes kokonaan. Vastauksista käy ilmi, että joidenkin oppilaiden mielestä kypärää olisi järkevä käyttää, mutta syytä käyttämättä jättämiseen ei osattu selittää.

Monet kyselyyn vastanneiden esille tuomista liikenneturvallisuuteen liittyvistä epäkohdista olisi mahdollista korjata melko pienin kustannuksin (esim. koulujen läheisyydessä olevat vaaranpaikat), jotkut taas vaativat enemmän rahaa, aikaa ja asiaan paneutumista.

Hamari

Keskuskoulu

Pääskytien koulu

Albert Edelfeltin koulu

Peipon koulu

Tolkkisten koulu

Huhtisen koulu

Sannäs

Kevätkumpu - Vårberga

Linnajoki