Bli medlem.

Vi uppbär ingen medlemsavgift från person- eller föreningmedlemmar.

Understödsmedlemsavgift är 50 €.
Anslutningsavgift är 10 € åt alla.

Medlemsförmåner

  • Stöd till föräldraföreningarnas verksamhet.
  • Länken mellan föräldraföreningarna.
  • Hjälp då det bildas nya föräldraföreningar.
  • Skolfoton förmånligt med ett gemensamt avtal.

Som medlem kan du påverka tillsammans med oss.

  • Medlemsföreningar: skolornas och daghemmens registerade föräldraföreningar.
  • Personmedlem: alla som är intresserade av föreningens verksamhet.
  • Understödsmedlem: En person eller samfund, som vill stöda föreningens syfte och verksamhet. Understödsmedlem har närvaru- och talrättighet i föreningens möte.
  • Hedersmedlem: kallas.