Miksi ryhdyimme kartoittamaan koulumatkojen turvallisuutta? 

Porvoossa ei ole koskaan aiemmin tehty liikenneturvallisuuskyselyä, joka kattaisi kaikki koulut, niiden oppilaat, heidän huoltajansa ja henkilökunnan.

Liikenneturva kuitenkin suosittaa tällaisen kartoituksen tekoa. Koulujen turvallisuuskansioihin tulisi ottaa mukaan myös koulumatkan ja koulupihan turvallisuuden kartoittaminen.
Lisäksi Porvoossa vuotuisessa "Kuuluuko nuorten ääni"-tilaisuudessa oppilailla on aina kerrottavaa koulumatkojen liikenteellisistä ongelmista.

Jotta nuorten kokemat liikenteen vaaranpaikat voitaisiin korjata, täytyy ne ensin koota yhteen ja viedä tiedoksi asioista vastaaville tahoille.

Sivistysjohdon tuella yhdistyksemme aloitti kartoitusten teon keväällä 2014. Kysyelylomakkeet laadittiin itse käyttäen apuna Liikenneturvan materiaalia.

Kartoitusta jatketaan muutaman koulun vuosivauhtia kunnes kaikkien koulujen liikenneturvallisuustilanne on kartoitettu.

Liikennekasvatus - OPS 2016

Esi-, perus- ja lisäopetuksen uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön elokuussa 2016. 

Liikennekasvatuksen sisältöjä voidaan tarjota monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä ala- ja yläkoulussa. Liikenneturvan kehittämä liikennekasvatuksen vuosikello helpottaa liikennekasvatussuunnitelman tekoa.

Tavoitteena laaja-alainen oppiminen

Liikennekasvatus on osa itsestä huolehtimisen ja arjen taidot -osaamistavoitetta.Huomiota kiinnitetään itsenäiseen ja turvalliseen liikkumiseen lähiympäristössä, turva- ja suojavälineiden käyttöön sekä omien tietojen ja taitojen kehittämiseen kävelijänä ja pyöräilijänä.

 Liikennekasvatus voi olla yksi koulun omista tai paikallisesti tarjottavista monialaisista oppimiskokonaisuuksista.

Materiaalia kaikille luokka-asteille

Esiopetuksen ja alkuluokkien (1.-2. lk.) opetussuunnitelmissa liikennekasvatus sisältää lähiympäristöön tutustumista ja turvallista liikkumista jalankulkijana. Tämän tukemiseksi Liikenneturva tarjoaa Jalankulkijan kortin.

OPS: 1-2 vuosiluokilla: Itsenäinen ja turvallinen liikkuminen lähiympäristössä, turva-ja suojavälineiden käyttö sekä omien tietojen ja taitojen kehittäminen kävelijänä ja pyöräilijänä.

Elinympäristön laajentuessa tuetaan oppilaiden itsenäisen liikkumisen taitoja aiempaa laajemmalla alueella ja joukkoliikenteessä. Vuosiluokille 3-6 Liikenneturva tarjoaa Pyöräilijän kortti-materiaaliin on koottu keskeisimmät turvallisen liikkumisen asiat.

OPS: 3-6 vuosiluokilla: Tuetaan oppilaiden itsenäisen liikkumisen taitoja aiempaa laajemmalla alueella ja joukkoliikenteessä. Kiinnitetään huomiota erityisesti pyöräilykasvatukseen ja sekä omasta ja toisten turvallisuudesta huolehtimiseen liikenteessä. Ohjataan oppilaita asianmukaisten turva-ja suojavälineiden käyttöön ja opetetaan tuntemaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit.

Yläkoulun (7.-9. lk.) opetussuunnitelmassa liikennekasvatuksen näkökulmana on kestävästi ja vastuullisesti toimiva liikkuja (erityisesti pyörällä ja mopolla), päihteettömyys sekä turvavarusteista, kuten turvavyöstä ja pyöräilykypärästä, huolehtiminen.

OPS: 7-9 vuosiluokilla: Oppilaita ohjataan toimimaan kestävästi ja vastuullisesti myös liikenteen erilaisissa tilanteissa, erityisesti pyörällä ja mopolla liikuttaessa, sekä huolehtimaan turvavarusteiden käytöstä ja päihteettömyydestä liikenteessä.

 

 

Liikenneturvallisuuskartoituksen yhteenveto 2014

 

Kartoitus tehtiin keväällä 2014 kokeiluna kolmessa koulussa: Linnajoen yläkoulu, Hinthaaran alakoulu ja Hindhår skola. Yhteensä 766 oppilasta huoltajineen. Kyselyyn vastasi yhteensä 919 henkilöä.
Väärinkäsitysten välttämiseksi ovat saadut vastaukset kirjattu muokkaamattomina koulukohtaisiin koosteisiin.
Vastausten purkamisessa ja koosteen tekemisessä tarvitaan hyvää paikallistuntemusta ja siksi olisi hyvä, että jatkossa koulujen vanhempainyhdistykset olisivat mukana purkamassa kyselyn vastauksia koostetta varten.

Eniten huoltajat ja oppilaat toivoivat järjestelyjä koulumatkan vaaranpaikkojen poistamiseksi. Ehdotettiin mm. kevyen liikenteen väylien rakentamista sekä suojateiden, liikennemerkkien ja liikennevalojen lisäämistä. Myös valaistuksen ja nopeusvalvonnan uskotaan lisäävän turvallista liikkumista.

Osa vastaajista oli sitä mieltä, että liikennekäyttäytymisessä on vikaa ja asenteiden muuttaminen vaikuttaisi positiivisesti liikenneturvallisuuteen. Näin ollen liikennekasvatusta ja liikennevalistusta toivottaisiin lisää. Asenteiden muuttuessa autoilijat noudattaisivat paremmin liikennesääntöjä: nopeusrajoituksia, suuntavilkun käyttämistä jne. Suojatiet ovat myös usein paikassa, jossa on huono näkyvyys. Koulujen läheisyydessä tapahtuva turha autoilu haluttaisiin myös pois. Kuitenkin vastausten mukaan lyhimmäksi vanhempien omalla autolla kuljettamaksi matkaksi ilmoitettiin 300m.
Kaikkien kolmen kyselyssä mukana olleen koulun läheisyydessä olevat vaaranpaikat ovat helposti todettavissa. Lähinnä on kyse kasvillisuuden karsimisesta, liikennemerkkien lisäämisestä ja asenteiden muuttamisesta.

Koululaisten pyöräilykypäränkäyttöön liittyvissä kysymyksissä kävi ilmi, että kypärän käyttö vähenee huomattavasti kuudennella luokalla ja sen jälkeen loppuu lähes kokonaan. Vastauksista käy ilmi, että joidenkin oppilaiden mielestä kypärää olisi järkevä käyttää, mutta syytä käyttämättä jättämiseen ei osattu selittää.

Monet kyselyyn vastanneiden esille tuomista liikenneturvallisuuteen liittyvistä epäkohdista olisi mahdollista korjata melko pienin kustannuksin (esim. koulujen läheisyydessä olevat vaaranpaikat), jotkut taas vaativat enemmän rahaa, aikaa ja asiaan paneutumista. Uusimaa-lehdessä 13.8.2014 oli artikkeli jalankulku- ja pyöräteiden rakentamistarpeesta ja aikatauluista Porvoossa. Artikkelin mukaan “Uudenmaan ELY-keskuksen alueella on n.500 kevyen liikenteen väylää toivelistalla. Edes sata vuotta ei riitä niiden toteuttamiseen”.

 

Kartoitus keväällä 2015

Kartoituksessa oli mukana viisi koulua: Kevätkummun koulu, Kullo Skola, Kulloon koulu, Lyceiparkens skola ja Vårberga skola.
Yhteensä 587 oppilasta vanhempineen sekä 75 opettajaa.

Täytettyjä lomakkeita saatiin oppilailta 508, huoltajilta 310 ja opettajilta 29, eli yhteensä 847 lomaketta.

 

Kartoitus syksyllä 2015

Kartoituksessa oli mukana kahdeksan koulua.
Epoo, Grännäs, Sannäs, Ilola, Huhtinen, Kvarnbacken, Kerkkoo ja Tuorila.
Yhteensä 1071 oppilasta huoltajineen.

Syksyn kartoituksesa tarkastettiin 1579 täytettyä lomaketta. 788 oppilaslomaketta, 772 huoltajalomaketta ja 19 opettajalomaketta.

Kartoitus keväällä 2016

 

Mukana olivat Albert Edelfelt, Peipon ja Tolkkisten koulu.
Yhteensä 1142 oppilasta huoltajineen.

Lomakkeita palautettiin 714 oppilaalta, 503 huoltajalta ja 40 opettajalta yhteensä 1257.

Kartoitus keväällä 2017

Kartoituksessa oli mukana Hamarinkoulu, Porvoon Keskuskoulu ja Pääskytien yläkoulu.
Yhteensä 1170 oppilasta huoltajineen.

Lomakkeita palautui 665 oppilaalta, 407 huoltajalta ja 56 opettajalta, yhteensä 1128 kappaletta.

2013-2017 onnettomuustilastot Porvoosta

PDF-tiedostoPorvoon liikenneturvallisuustarkastelu 2013-2017.pdf (1.8 MB)
Kannattaa kiinnittää huomiota 13-vuotiaiden osuuteen pyöräilijöiden ja 15-17-vuotiaiden osuuteen mopoilijoiden henkilövahinkoja tuottaneissa onnettomuuksissa (raportin sivulla 10).

Kerro koulumatkan vaaranpaikoista

*
*

Tiedoston maksimikoko on 10 Mt.

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Porvoon koululaisten koulumatkojen vaaranpaikat on nyt kartoitettu ja tässä yhteenveto 2014-2017 tehdyistä kartoituksista

Kartoitus tehtiin 22 koulussa ja siihen osallistuivat oppilaat, huoltajat ja henkilökunta, yhteensä n. 4750 oppilasta huoltajineen.
Yhdistykselle palautettiin n. 5700 täytettyä lomaketta yhteenvetoa varten.

Vaaranpaikkoja ilmoitettiin 377. Suurin määrä ilmoituksia, 101 kpl, tuli Kuninkaantiestä. Seuraavana oli 96 ilmoitusta Läntisen Mannerheiminväylän ja Vanhan Helsingintien risteyksestä.

PDF-tiedostoVaaranpaikat yhdistetty : vastaajat.pdf (210 kB)
Eniten huomautuksia on tullut Kuninkaantien vaarallisuudesta, 101 mainintaa.
P5070203.JPG (7.3 MB)
Taajaman ulkopuoliset vaaranpaikat kartalla.
P5070200.JPG (7.5 MB)
Taajama-alueen vaaranpaikat kartalla.

Koulukohtaiset kartoitusraportit
Karttoihin on merkitty eniten ilmoituksia keränneet liikenteen vaaranpaikat.
Yhteenvetoihin on koottu kaikki ilmoitukset.

Talvi 2018

PDF-tiedostoyhteenveto Kevätkumpu.pdf (1.4 MB)
Kevätkummun uusi koulu, Kantele-talo, valmistui syksyllä 2017. Huoltajat halusivat tehdä vaaranpaikkakartoituksen uuden koulun ympäristössä keväällä 2015 tehdyn kartoituksen lisäksi.

Kevät 2017

PDF-tiedostoyhteenveto Hamari.pdf (89 kB)
Hamarin koulun liikenneturvallisuuskartoituksen yhteenveto.
PDF-tiedostokarttamerkit Hamari.pdf (210 kB)
Hamarin koulun vaaranpaikat kartalla.
PDF-tiedostoyhteenveto Keskuskoulu.pdf (113 kB)
Porvoon Keskuskoulun liikenneturvallisuuskartoituksen yhteenveto.
PDF-tiedostokarttamerkinnät Keskuskoulu.pdf (327 kB)
Keskuskoulun vaaranpaikat kartalla. Suluissa määrä, kuinka monta ilmoitusta kohdasta on tullut.
PDF-tiedostoyhteenveto Pääskytie.pdf (98 kB)
Pääskytien koulun liikenneturvallisuuskartoituksen yhteenveto.
PDF-tiedostoKartalla Pääskytie.pdf (152 kB)
Pääskytien koulun lähialueet.
PDF-tiedostoKartalla Pääskytie0001.pdf (132 kB)
Taajaman ulkopuoliset alueet, joilta tullaan Pääskytien kouluun.

Kevät 2016

PDF-tiedostoyhteenveto AE.pdf (102 kB)
Albert Edelfeltin koulun liikenneturvallisuuskartoituksen yhteenveto.
AE karttamerkinnät.jpeg (3.3 MB)
Albert Edelfeltin koulun raportoiduimmat vaaranpaikat kartalla.
PDF-tiedostoyhteenveto Peippo.pdf (90 kB)
Peipon koulun liikenneturvallisuuskartoituksen yhteenveto.
Peippo karttamerkinnät.jpeg (3.8 MB)
Peipon koululaisten koulumatkan vaaranpaikkoja kartalla.
PDF-tiedostoyhteenveto Tolkkinen.pdf (88 kB)
Tolkkisten koulun liikenneturvallisuuskartoituksen yhteenveto.
Tolkkinen karttamerkinnät.jpeg (3.2 MB)
Tolkkisten koulun vaaranpaikkoja kartalla.

Syksy 2015

PDF-tiedostoyhteenveto Epoo .pdf (95 kB)
Epoon koulun liikenneturvallisuuskartoituksen yhteenveto.
PDF-tiedostoEpoo.pdf (17.1 MB)
Epoon koulun vaaranpaikat kartalla.
PDF-tiedostoSammanlag Grännes.pdf (90 kB)
Grännäs skola kartläggningens sammanlag.
PDF-tiedostoGrännäs 1.pdf (18.6 MB)
Grännäs skola kartläggning på kartan. Tirmo och Pellinge rymde inte på kartan.
PDF-tiedosto Huhtinen.pdf (97 kB)
Huhtisen koulun liikenneturvallisuuskartoituksen yhteenveto.
PDF-tiedostoHuhtinen:parannusehdotukset kartalla.pdf (3.1 MB)
Huhtisen koulun vaaranpaikat kartalla.
PDF-tiedostoyhteenveto Ilola.pdf (81 kB)
Ilolan koulun liikenneturvallisuuskartoituksen yhteenveto.
PDF-tiedostoIlola.pdf (16.8 MB)
Ilolan koulun vaaranpaikat kartalla.
PDF-tiedostoSammanlag Kvarnbacken.pdf (101 kB)
Kvarnbackens skola kartläggningens sammanlag.
PDF-tiedostoKvaba 1.pdf (19.7 MB)
Kvaba kartläggning på kartan. Tarkkis rymde inte på kartan.
PDF-tiedostoyhteenveto Kerkkoo.pdf (83 kB)
Kerkkoon koulun liikenneturvallisuuskartoituksen yhteenveto.
PDF-tiedostoKerkkoo.pdf (12.7 MB)
Kerkkoon koulun vaaranpaikat kartalla.
PDF-tiedostosammanlag Sannäs.pdf (89 kB)
Sannäs skola kartläggningens sammanlag.
PDF-tiedostoSannäs på kartan.pdf (16.3 MB)
Sannäs skola kartläggning på kartan.
PDF-tiedostoyhteenveto Tuorila.pdf (82 kB)
Tuorilan koulun liikenneturvallisuuskartoituksen yhteenveto.
PDF-tiedostoTuorila 1.pdf (18.1 MB)
Tuorilan koulun vaaranpaikat kartalla.

Kevät 2015

PDF-tiedostoyhteenveto Kevätkumpu.pdf (82 kB)
Kevätkummun koulun liikenneturvallisuuskartoitus kevät 2015.
PDF-tiedostoKevätkumpu:Vårberga.pdf (1001 kB)
Kevätkummun koulun ja Vårberga skolan koulumatkan vaaranpaikat kartalla.
PDF-tiedostosammanlag Kullo.pdf (82 kB)
Kullo skola liikenneturvallisuuskartoitus kevät 2015.
PDF-tiedostoKullo skola.pdf (1.3 MB)
Kullo skolan oppilaiden koulumatkan vaaranpaikat kartalla.
PDF-tiedostoyhteenveto Kulloo.pdf (82 kB)
Kulloon koulun liikenneturvallisuuskartoitus kevät 2015.
PDF-tiedostoKulloon koulu.pdf (1.3 MB)
Kulloon koululaisten koulumatkan vaaranpaikat kartalla.
PDF-tiedostosammanlag Lyceiparken.pdf (91 kB)
Lyceiparkens skola liikenneturvallisuuskartoitus kevät 2015.
PDF-tiedostoLyceiparken skola.pdf (2.6 MB)
Lyceiparkens skolan oppilaiden koulumatkan vaaranpaikat kartalla.
PDF-tiedostosammanlag Vårberga.pdf (82 kB)
Vårberga skola liikenneturvallisuuskartoitus kevät 2015.

Kevät 2014

PDF-tiedostosammanlag Hindhår.pdf (62 kB)
Hindhår skola liikenneturvallisuuskartoitus kevät 2014.
PDF-tiedostoyhteenveto Hinthaara.pdf (86 kB)
Hinthaaran koulun liikenneturvallisuuskartoitus kevät 2014.
PDF-tiedostoLinnajoki.pdf (91 kB)
Linnajoen koulun liikenneturvallisuuskartoitus kevät 2014.
PDF-tiedostoLinnajoen oppilaiden vaaranpaikat kartoilla.pdf (8.1 MB)
Karttoja Linnajoen koulun oppilaiden koulumatkojen vaaranpaikoista.